Kompetencer

Hos MD Anlæg Sjælland ApS har vi mange års erfaring som fagentreprenør på større anlægsprojekter.

Vi har kompetencer inden for entreprenørarbejde, aut. kloakarbejde, landskabsarbejde, brolægning samt diamantteknik, og kan derfor indgå som en alsidig partner i jeres projekt. Alle projekter gennemføres med fokus på høj kvalitet, punktlighed og stor fleksibilitet.

Vi bygger på stærke håndværkstraditioner og arbejder ud fra et solidt fagligt grundlag samtidig med, at vi løbende udvikler virksomheden og arbejdsprocesserne, når det er til gavn for vores kunder og os selv.

Vores stærke kompetencer inden for anlægsentrepriser betyder, at vi ofte er inde over flere fagområder i et projekt.

Vores anlægsstruktører starter med rydning og jordhåndtering, så der er klargjort til bygningsstruktørerne, der etablerer fundamentet. Herefter udfører anlægsstruktørerne kloakarbejdet og sikrer bærelaget til anlægsgartnerne, så de kan udføre det funktionelle og æstetiske landskabsarbejde. På den måde kan vi kvalitetssikre det arbejde, der ligger til grund for et holdbart resultat.

Læs mere om MD Anlæg Sjælland ApS her, eller se vores afsluttede og igangværende projekter her.

Større anlæg

Når vi arbejder med større anlægsopgaver, indgår alle vores kompetenceområder i opgaveløsningen.

Vores anlægsstruktører sørger for rydning og jordhåndtering, inden vores bygningsstruktører etablerer fundamentet. Kloakeringen laves af vores rørlæggere og aut. Kloakmestre, inden anlægsstruktørerne klargør bærelaget, som de efterfølgende udfører i samarbejde med anlægsgartnerne.

Afslutningsvis er det brolæggerne, der sørger for belægningen, og anlægsgartnerne for beplantningen samt for opsætning af inventar.

For os er det en optimal proces, og vi har stor erfaring inden for gennemførslen af funktionelle og æstetiske anlægsopgaver.

Eksempel på gennemført anlægsprojekt: Kastelsgården

Jordhåndtering

Før igangsættelse af et større byggeprojekt er det nødvendigt at fastlægge en detaljeret plan for håndtering af jorden. Jord er omkostningstungt at transportere og skal endvidere håndteres efter eventuel forureningsgrad.

Udover viden om jordtyper og kravene til håndteringen, stiller bearbejdningen også udvidede krav til materiel og mandskab, og til indhentning af de nødvendige grave- og miljøtilladelser.

MD Anlæg Sjælland ApS udfører jordarbejder i forbindelse med alle slags anlægsopgaver, blandt andet tekniske udgravninger til fundamenter, byggeværker, kloak og byggrupper, samt naturgenopretningsprojekter, støjvolde, bassiner, grøfter og andre terrænarbejder. Vi udfører også jordarbejder i forbindelse med forurening, opgaver med gravning for forsyningsledninger, herunder vand, gas, fjernvarme, el og datakabler.

Eksempel på håndtering af jord: Sundpark børnehave og vuggestue

Betonkonstruktioner

Hos MD Anlæg Sjælland ApS er vi specialiserede inden for udførelse af betonkonstruktioner, uanset om det handler om et simpelt fundament eller et mere kompliceret bygværk.

Vi har kompetencer inden for:
 • Støbning af parcelhuse, erhvervsbyggeri og industri
 • Bygværker
 • In situ støbninger
 • Støbning af gulve og terrændæk
 • Borede fundamenter
 • Landskabsstøbninger

Vores bygningsstruktører har speciale i armering og forskalling, uanset om der er tale om speciel træforskalling eller færdige støbeforme.

Når vi selv udfører jordarbejdet, er vores bygningsstruktører sikret et godt udgangspunkt for det efterfølgende støbearbejde.

Eksempler på betonkonstruktioner: Hjortkjærbakken

Autoriseret kloakarbejde

Vi har flere uddannede kloakmestre og rørlæggere, og sammen udgør de det faglige team, der varetager kloakeringsopgaverne. Vi udfører både traditionelt kloakarbejde og specialiserede opgaver inden for klimatilpasning og opbygning af LAR-anlæg.

For at sikre det bedst mulige resultat benytter vi altid den nyeste teknologi, og vores kvalitetssikringssystem garanterer et veludført arbejde af høj kvalitet. Læs mere om vores kvalitetssikring her Link til kvalitetssikring

Certificeret TV-inspektion og trykprøvning udføres af vores professionelle samarbejdspartnere.

Der udleveres altid en drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Vi kan også tilbyde en drifts- og serviceaftale, hvor vi har ansvaret for at vedligeholdelsen udføres kompetent og professionelt.

Eksempler på kloakarbejde, vi har udført: Nørrebro Park Skole

Klimatilpasning

MD Anlæg Sjælland ApS udfører flere former for klimatilpasningsprojekter eller inkorporerer klimatilpasning i bygge- og anlægssager.

Vi etablerer:
 • LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand)
 • Regnvandsbassiner
 • Regnvandsbede
 • Opstuvningsbassiner
 • Forsinkelsesanlæg

I flere sammenhænge har vi været entreprenører på klimatilpasningsprojekter i byerne, bl.a. i København, og kan tilbyde rådgivning og sparring vedrørende løsninger tilpasset bymiljøet.

Eksempler på klimatilpasningsprojekt: Nørrebro Park Skole

Lege- og sportsanlæg

Uanset hvilket lege- eller sportsanlæg I ønsker, så vil vi kunne levere præcis den løsning, der efterspørges. Hos MD Anlæg Sjælland ApS har vi den nødvendige viden til at anlægge funktionelle, slidstærke og holdbare anlæg til sport og leg.

Vi etablerer bl.a.:
 • Sportsanlæg
 • Kunstgræsbaner
 • Naturgræsbaner
 • Løbebaner
 • Faldunderlag
 • Legepladser – også til institutioner
 • Gummibelægninger

Vi udfører også vedligeholdelse af naturgræsbaner og kunstgræsbaner.

Eksempel på lege- og sportsanlæg: Kastelsgården

Gårdsaneringer

Ofte er der en række særlige forhold, der gør sig gældende, når et gårdrum skal have nyt liv.

Hos MD Anlæg Sjælland ApS har vi stor erfaring med gårdsanering i byerne, hvor pladsforholdene kan være en udfordring.

Vi er gerne en del af processen fra de første idéer til det færdige resultat. Sammen med eventuelle øvrige rådgivere kan vi skabe den atmosfære og det fælles og brugbare rum, I efterspørger.

Efter ønske kan vi deltage i beboermøder, så vi allerede tidligt i projektet får en god dialog og et godt afsæt for det videre samarbejde.

Eksempler på gårdsaneringsprojekter: A/B Hannoverholmen

Grønne tage

Efterspørgslen på etablering af grønne tage samt anlæg af grønne områder og haver på betonflader er stærkt stigende.

Igennem flere år har MD Anlæg Sjælland ApS etableret taghaver, grønne tage og lignende specialløsninger.

Med udgangspunkt i vores faglige viden og erfaring inden for området, kan vi være behjælpelige med at finde den optimale ”grønne løsning” til jeres projekt.

Eksempel på etableret taghave: Emdrupvej taghave

Landskabsbeplantning og pleje

Beplantning og pleje af landskaber handler om forståelse for det naturgrundlag, der er forudsætning for byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning. Samspillet mellem klima, lokalitet, jord, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land. Her har MD Anlæg Sjælland ApS´ anlægsgartnere den nødvendige erfaring og viden til at finde optimale løsninger.

Landskabsbeplantning og den efterfølgende pleje af arealerne stiller ligeledes store vidensmæssige krav til leverandøren. Såvel bevarelsen af den eksisterende beplantning som tilpasning af nye elementer i landskabet skal udføres med respekt for den enkelte plantes vilkår, for jordbundsforholdene og for vedligeholdelsesmulighederne.

Vi udfører landskabsbeplantning og grøn pleje på hele Sjælland og følger gerne op med plejeopgaver af de etablerede grønne arealer.

Eksempel på udført landsskabsbeplantning: Højmarksvej

Diamantteknik

Hos MD Anlæg Sjælland ApS har vi det nødvendige udstyr og kompetencerne til at selv stå for skæring og boring.

Derfor indgår udskæring og boring som en integreret del af de betonentrepriser, vi løser, så der ikke skal indhentes eksterne kompetencer.

Udover at sikre et optimalt flow i byggeprocessen, betyder det også, at vi har den nødvendige og detaljerede viden om det udførte støbearbejde til at kunne udføre fejlfri diamantteknik.

Eksempel på udført diamantteknik: Irma Humlebæk

Brolægning

Brolægning er et vigtigt element for helhedsindtrykket i landskabsentreprisen. MD Anlæg Sjælland ApS udfører brolægning med fx granit, klinker eller betonsten.

En væsentlig forudsætning for et flot og holdbart resultat er et veludført bærelag under belægningen. Vores tværfaglige kompetencer sikrer, at den del er i orden, når vores dygtige anlægsstruktører varetager udgravningen, og anlægsgartneren klargør underlaget, inden brolæggeren påbegynder sit arbejde.

Vi har stor erfaring med at etablere de forskellige stentyper og benytte stilarter, der resulterer i en unik belægning, der passer til omgivelserne.

Eksempler på udført brolægning: Brådebæksvej

Betonrenovering

MD Anlæg Sjælland ApS udfører de fleste former for betonrenovering og indeksering.

Vi indekserer ved betonsætninger, ligesom vi udfører de fleste renoveringer af bjælker, søjler, drager og plaststøbt beton. Vores kompetente medarbejdere, der har beton som speciale, kan udføre in-situ-støbninger, udskiftning af armering samt genopstøbning af konstruktionen.

MD Anlæg Sjælland ApS laver primært betonrenovering i forbindelse med nyetablering.

Eksempel på udført betonrenovering: A/B Mariaborg

Share This